T e a m C o a c h i n g

TeamCoaching е инструмент за повишаване на производителността и постигане на основните цели на екипа. Базира се на групова работа с членовете на екипа с използване на коучинг инструменти и фасилитация, със силен акцент върху текущите цели на екипа.

 
 
 

TeamCoaching е пакетна програма с продължителност до постигане на поставените от клиента цели, която включва:

 • поредица от групови коучинг сесии с екипа (мин. 4 сесии)

 • индивидуален коучинг с лидера на екипа (мин. 4 сесии по 50 мин.)

 • индивидуални коучинг сесии с ключовите хора на екипа (препоръчително)


TeamCoaching ще доведе до:

 • разбиране и приемане на екипните цели

 • повишаване на личната мотивация за постигане на екипните цели

 • по-добра комуникация, координация и стиковане на екипа

 • високи нива на лична и екипна ангажираност

 • изграждане в екипа на трайни навици за ефективно поведение, начин на мислене и комуникация

 • повишена жизнеспособност и продуктивност на екипа

 • изграждане на екипна гъвкавост за справяне с предизвикателства

 • подсилване на вътрешните ресурси на хората и разкриване на нови възможности

 • баланс на лични и корпоративни цели и приоритети


Ако вашата компания:

 • е в процес на реструктуриране, разширяване на дейността, въвеждане на нови процеси, нови технологии или системи

 • трябва да изпълни своите предизвикателни цели в условия на бързо променяща се, конкурентна среда

 • иска да разкрие и подкрепи пълния капацитет на хората и екипите да учат и използват творческия си потенциал за създаване на нови решения


подкрепете екипа си с TeamCoaching!